Nina Serdar primila priznanje za izuzetan naučnoistraživački rad

Docent Građevinskog fakulteta, dr Nina Serdar, istaknuti stručnjak u oblasti građevinskih nauka, primila je godišnju nagradu Univerziteta Crne Gore kao priznanje za njen izuzetan naučnoistraživački rad u protekloj godini. Njen doprinos posebno se ističe u oblasti realizacije međunarodnih projekata, koji su značajno doprinijeli jačanju kapaciteta i ugleda Građevinskog fakulteta, kao i Univerziteta Crne Gore. Nagradu joj je uručio rektor UCG prof. dr Vladimir Božović na sjednici Senata UCG.

Jedan od ključnih projekata na kojem je doc dr. Nina Serdar aktivno radila jeste “Pametne zgrade za seizmički otpornu Crnu Goru,” koji je uspješno realizovan od aprila 2020. do juna 2023. Projekat je sufinansiralo Ministarstvo nauke Vlade Crne Gore u okviru programa za podsticanje učešća u HORIZONT 2020 programu. Njegova implementacija se odvijala unutar H2020 projekta RISE (Resilient Europe), a u saradnji sa 24 prestižne institucije iz Evrope i svijeta. Rezultati istraživanja, uključujući radove objavljene u tehničkim izvještajima H2020 projekta, predstavljaju značajan doprinos u razvoju seizmičkih alatki i brze procjene gubitaka od zemljotresa u stvarnom vremenu.

Doc. dr Serdar je takođe aktivna u međunarodnom ERASMUS+ CBHE projektu: „Inovacije u nastavnim programima u oblasti pametnog urbanog razvoja usmjerenog na klimatske promjene , zasnovane na zelenim tehnologijama i energetskoj efikasnosti u vanakademskom sektoru “(Curricula Innovation in Climate-Smart Urban Development Based on Green and Energy Efficiency in the Non-Academic Sector (SmartLYB)). Ovim projektom koordinira Građevinski fakultet, a jedan od njegovih doprinosa je i nabavka laboratorijske opreme neophodne za inovaciju nastavnih programa usredsrijeđenih na održive materijale.

Uz to, doc. dr Serdar je i član istraživačkog tima u naučnom projektu EXPLORA  – Procjena izloženosti zgrada integracijom inovativnih tehnika istraživanja. (EXPLORA – EXPosure assessment for buiLding typOlogies integRating innovAtive survey techniques) odobrenom od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja. Ovaj projekt, koji uključuje saradnju sa Univerzitetom u Napulju Federico II  ima za ciljeve razvoj inovativnog pristupa procjeni izloženosti na širem području, izradu nacionalnog modela izloženosti za Crnu Goru i na kraju ažuriranje Nacionalne procjene rizika od zemljotresa.

Dopunske aktivnosti uključuju doc. dr. Serdar u istraživačkom timu projekta BORIS2 – Procjena prekograničnog rizika za povećanu prevenciju i pripravnost u Europi. Smjer daljeg djelovanja BORIS2 – Cross Border RISk assessment for increased prevention and prepardness in Europe. Way forward. Finansiran od strane Evropske komisije, ovaj projekat uključuje saradnju sa partnerskim institucijama iz Italije, Slovenije, Austrije i Turske.

U 2023. godini, doc. dr Serdar objavila je značajan rad u časopisu Earthquake Engineering and Engineering Vibration, koji se nalazi u međunarodnoj citatnoj bazi SCI/SCIE, na temu “Procjena seizmičkih gubitaka za visoke armirano-betonske zgrade dizajnirane prema Evrokodu 8,  Seismic loss assessment of RC high-rise buildings designed according to Eurocode 8.

Doc. dr Serdar svojim predanim radom i doprinosom značajno doprinosi razvoju i međunarodnom pozicioniranju Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.


Related posts

Ostavi komentar